fbpx

אודות והצטרפות

פורום ארגוני החברה האזרחית הערבית, משמש כעמוד השדרה של פעילות הארגונים ומבסס עבורם דרך משותפת ויעדים משותפים. הפורום מקדם מספר מטרות: הגברת הנגישות של הארגונים למשאבים ממשלתיים; פיתוח היכולת של הארגונים להיות מיוצגים בחזית אחידה; רישות וחיזוק הקשר של הארגונים כחלק מחברה אזרחית כללית מחוברת ומקצועית.

את הפורום מוביל בכישרון רב עו"ד נדאל עותמאן. 

nidal.projects@gmail.com | 054-7730162

חברי ועדת היגוי

  • עו"ד נדאל עותמאן

פעילות הפורום

באוקטובר 2021 הושק בנצרת פורום ארגוני חברה אזרחית ערבים למיצוי משאבים ממשלתיים ולחיזוק יכולות ארגוני החברה האזרחית בחברה הערבית. לפורום הצטרפו בשלב הזה מעל 70 ארגונים מכל התחומים ומכל האזורים הגאוגרפיים בארץ ונבחר ועד מוביל להובלת העשייה המשותפת של הארגונים בפורום. הפורום הינו חלק ממיזם קידום נגישות למשאבים ממשלתיים עבור ארגוני חברה אזרחית ערבית ביחד […]

במהלך חודש מרץ 2022 קיימנו מפגש בהשתתפות כ-80 נציגי עמותות חברה אזרחית ערבית וכ-20 נציגי ממשלה ממשרדי ראש הממשלה, בטחון הפנים, חינוך, משפטים, רווחה ושירותים חברתיים, תרבות ושוויון חברתי. את המפגש ארגנה והובילה דר' עינת רונן, מנהלת תחום שותפויות בין מגזרית במשרד ראש הממשלה בשותפות עם הרשות לפיתוח כלכלי בחברה הערבית ורשות התאגידים, ופורום ארגוני […]