"פנייה לציבור בעניין טיוטת תיקון לנוהל לעניין מתן תמיכות מתקציב המדינה" – מה השמעות?

19 יונ "פנייה לציבור בעניין טיוטת תיקון לנוהל לעניין מתן תמיכות מתקציב המדינה" – מה השמעות?

 

ייתכן ונתקלתם לאחרונה בפרסום של משרד האוצר בנוגע לתיקון נוהל תמיכות. אנו מבקשים להביא לכם דברי הסבר על מהות השינוי המבוקש.

על פי נוהל התמיכות הנוכחי – אם יתרת הנכסים נטו שלא יועדו ("הכסף החופשי והלא מיועד") של עמותה עלה על 100% מהמחזור השנתי של העמותה – לא ניתן היה לקבל תמיכה מהממשלה.

ה"רציו" של עמדה זו היא שאם לעמותה יש נכסים צבורים שטרם השתמשה בהם – עליה להשתמש בנכסים שצברה לפני שהמדינה תתמוך בה. המשמעות של הוראה זו היא שהעמותה תוכל לפעול שנה שלמה, באותו היקף של השנה שחלפה, מבלי שתזדקק לסיוע חיצוני (לרבות תמיכה של המדינה).

משרד האוצר פרסם "פנייה לציבור בעניין טיוטת תיקון לנוהל לעניין מתן תמיכות מתקציב המדינה" (ראו בתמונה מטה)

מדובר בתיקון  נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ולדיון בהן' ומצוין כי "אולם בהתקיים נסיבות מיוחדות רשאית ועדת התמיכות, באישור החשב הכללי, לאשר תמיכה למוסד ציבור אף אם יתרת הנכסים נטו לשימוש לפעילויות שלא יועדו עולה על 100% ממחזור הכנסותיו כאמור ; תחילתו של סעיף 1 ביום י"ט בכסלו התשע"ו 1 בינואר 2016."
ראו נוסח מלא כאן > > >

התיקון המוצע הוא לאפשר מתן התמיכה, בנסיבות מסוימות, באישור החשב הכללי – גם אם יש לעמותה צבירה של למעלה מ – 100%.

עדכון נוהל תמיכות - יוני 2016

הקריאה לציבור להתייחסות בנוגע לשינוי הנוהל כפי שפורסמה ע"י משרד האוצר

 

חשוב לציין כי

מתי זה יכול להיות מעשי? כשיש גידול משמעותי ביותר בפעילות העמותה – עד כדי הכפלה או יותר של פעילותה ואז היחס בין הצבירה לבין הפעילות קטן מאד והעמותה זקוקה למימון, התיקון המוצע יאפשר זאת.

אין כל קשר בין תיקון זה לבין הוראות רשות התאגידים בעניין העודפים. יחד עם זאת יש להעיר כי רשות התאגידים איננה רואה עוד בעודפים בשיעור של 100% של המחזור האחרון משום חריגה מהניהול התקין של עמותות.

יש לכם הארות או השגות בנושא? מוזמנות ומוזמנים להעביר אלינו התייחסות לנושא.

 

למידע נוסף בנושא החשב הכללי >>> כנסו לאוגדן – מאגר מידע של מנהיגות אזרחית לניהול קשרי עמותות וממשל