5 דקות | על תקציב המשכי ואיך הוא משפיע עלינו – ענו על סקר קצר

21 ינו 5 דקות | על תקציב המשכי ואיך הוא משפיע עלינו – ענו על סקר קצר

עזרו לנו להבין את היקף הפגיעה הצפויה בשירותים החברתיים!
לאור פניה של ארגונים רבים למנהיגות אזרחית ולקרנות עצמן, התחלנו לפעול בנושא מול הממשל ומול פורום הקרנות.
חשוב מאוד שנקבל את המידע המהימן ביותר, ובזמן אמת, ככל הניתן, לטובת היערכות לשנה מאתגרת מבחינה תקציבית ובכלל.
למענה על הסקר
אז מה קורה?
מדינת ישראל יוצאת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה.
לאור כך נכנסנו לשנת 2020 מבלי שאושר תקציב מדינה, וקיים חשש לפגיעה בשירותים החברתיים. לאור פניה של ארגונים רבים למנהיגות אזרחית ולקרנות עצמן, התחלנו לפעול בנושא מול הממשל ומול פורום הקרנות.
אנו מביאים בפניכם את מה שחשוב שתדעו על המעבר לתקציב המשכי וההשפעה על כולנו:

מהו תקציב המשכי?
בשנה ללא תקציב מדינה מאושר, ממשלת ישראל פועלת מכוח פורמט מימוני הנקרא תקציב המשכי,  בהתאם לסעיף 3ב לחוק יסוד: משק המדינה.  זה אומר שהממשלה רשאית להוציא בכל חודש סכום השווה לחלק השניים-עשר מהתקציב של השנה הקודמת, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. לפי החוק, כספים אלו ייועדו קודם כל לקיום התחייבויות קודמות של המדינה מכוח חוק, חוזים ואמנות, קרי התקשרויות שכבר אושרו ונחתמו. וביתרה תשתמש הממשלה רק להפעלת שירותים חיוניים ופעולות שנכללו בחוק התקציב הקודם, לרבות כאלה שנכללו באמצעות שינויים תקציביים.

ומה זה אומר בפועל?
שמשרדי הממשלה מחויבים קודם כל להתקשרויות קיימות ולאחר מכן התקשרויות חדשות, כאשר התיעדוף נעשה ע"פ ספר תכניות העבודה של הממשלה ובהתאם לתכנית האסטרטגית של כל משרד ומשרד לשנה הנוכחית.
מידי חודש יקצה החשב הכללי במשרד האוצר לכל משרד ממשלתי את מכסת ההוצאה החודשית בהתחשב בסדרי העדיפויות והצרכים הנדרשים של כלל משרדי הממשלה. במסגרת מכסת ההוצאה של המשרד, יהיה רשאי המשרד לבצע תשלומים בהתאם לסדר העדיפויות של כל משרד ומשרד, והקדימות כאמור בסעיף 3ב לחוק.

מה המשמעות של זה מבחינת התקשרויות, חוזים והסכמים עם הממשלה?
שמשרדי הממשלה מחויבים להסכמים שכבר נחתמו
. התקשרויות שנחתמו כדין לשנת 2020 או שממשיכות משנת 2019 לשנת 2020 ויש בגינם הסכם התקשרות בתוקף, נחשבות כהתחייבות מכוח חוזה ולכן ממשיכות כסדרן, והתשלומים עבורן אמורים לעבור במועדים שנקבעו בהסכמים. מתי המצב עלול להשתנות? התקשרויות קיימות מול הממשלה יכולות להגיע  לאישור הוועדה המרכזית להתקשרויות חריגות באגף החשב הכללי, רק במקרה שיידרשו להיעשות שינויים כמו הארכת תוקף ההתקשרות, שינוי  היקף ההתקשרות וכד'.
 
אישור של התקשרויות חדשות, הרחבות או הארכות של התקשרויות קיימות – מותנות בשני התנאים הבאים: קיימת יתרת התקציב לאחר כיסוי כל התחייבויות של המשרד הממשלתי הרלוונטי, אשר נותן לארגון החברתי את הכספים המסוכמים בין שני הצדדים בחוזה. אישור הוועדה המיוחדת להתקשרויות חריגות. ביתרה שתישאר לאחר קיום כל התחייבויות מכוח חוק, חוזים ואמנות, יוכלו משרדי הממשלה, באישור הוועדה המרכזית להתקשרויות חריגות באגף החשב הכללי, לאשר התקשרויות חדשות, התקשרויות המשך, הרחבת התקשרויות ומימוש אופציות בהתקשרויות קיימות במטרה להפעיל שירותים חיוניים (שירותים אלו משתנים לפי תיעדוף תכנית העבודה האסטרטגית של כל משרד ומשרד ועשויים להיות מושפעים לאור נסיבות אקטואליות והמימון הנדרש עבורן) וכן בפעולות שנכללו בחוק התקציב הקודם, לרבות כאלה שנכללו באמצעות שינויים תקציביים.

ומה לגבי תמיכות?
אמנם משרדי הממשלה כבר החלו לפרסם קולות קוראים לבקשת תמיכות לשנת 2020, אך מתן התמיכה בפועל הוא בכפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2020 לאחר הקמת הממשלה החדשה.

מה זה אומר "תמיכות"? מעבר להתקשרויות ומכרזים, קיים בתקציב המדינה סעיף תמיכות שכל משרד מעניק בתחומו, לטובת קידום פעילות המקדמת את מדיניותו. מדובר בסך של כ – 3 מיליארד ₪ בשנה לכלל המשרדים, וקיים נוהל שר אוצר לקבלת תמיכות מתקציב המדינה, לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, והוא אחיד לכל המשרדים (זהו "נוהל תמיכות").
משרדי הממשלה רשאים לפרסם הזמנה להגשת בקשות לתמיכה בשנת 2020 ("קולות קוראים"). יחד עם זאת, בהתאם לסעיף 27(ו) לנוהל לתמיכות, ועדת התמיכות אינה רשאית לקבל החלטות בנוגע לבקשות התמיכה ולאשר אותם. בשנה שפועלים בה מכוח תקציב המשכי, לפי סעיף 31(ג) לנוהל, רשאים משרדי הממשלה, באישור של ועדת החריגים המיוחדת לתמיכות, לשלם למוסדות ציבור מקדמות בשיעור מצטבר של עד 70 אחוז מהסכום ששולם להם בשנה שעברה. עם זאת אין ודאות בשלב זה כי יאושר תקציב לטובת תשלום מקדמות באופן מלא או חלקי. הוראות החשב הכללי בעניין תשלום מקדמות בעניין זה טרם פורסמו ואנו צופים שהן יפורסמו בקרוב.
עוד בנושא התמיכות, כולל נוהל התמיכות החדש, תוכלו למצוא כאן >>
 
למענה על הסקר
על מנת שנפעל עבורכם – חשוב שנתעדכן בזמן אמת.
אנא שמרו את הקישור של הסקר, ועדכנו אותנו בכל שינוי.


כשאתם דואגים לכולם, אנחנו דואגים לכם.

חזקו את ארגון הגג והצטרפו אל מאות ארגונים החברים במנהיגות אזרחית.
הצטרפו אלינו >>>

כאן בשבילכם,

ליאור פינקל-פרל | מנכ"לית
וצוות מנהיגות אזרחית