3 נקודות שחשוב שתכירו // תמיכות ממשלתיות לשנת 2020

27 נוב 3 נקודות שחשוב שתכירו // תמיכות ממשלתיות לשנת 2020

פרסום של תמיכות ל-2020 | נוהל תמיכות החדש | מתן התמיכות בפועל – רק לאחר אישור תקציב המדינה

1.

למה יש עיכוב בפרסום התמיכות לשנת 2020?

בימים אלה משרדי הממשלה התחילו לפרסם הזמנות להגשת בקשות תמיכה לשנת 2020.

החשכ"ל מסבירים כי העיכוב בפרסום נבע מהצורך להשלים פיתוחים מסוימים במערכת מרכב"ה ובפורטל להגשת בקשות תמיכה על מנת לתמוך בהקלות שנעשו בנוהל התמיכות החדש שפורסם לפני כחודש.
כעת, משהפיתוחים הסתיימו, משרדי הממשלה מפרסמים את מבחני התמיכה באתרי האינטרנט שלהם.

2.

מה נשתנה בנוהל תמיכות?

השנוי העיקרי שבוצע בנוהל הוא באופן הגשת בקשות התמיכה למשרדי הממשלה ואופן ביצוע הביקורת השנתית שעורך אגף החשכ"ל לבדיקת עמידת מוסדות הציבור בנוהל.
 בהמשך לתהליך היוועצות שהובלנו בנושא, אכן התקבלו חלק מהערות מארגוני המגזר השלישי ומנהיגות אזרחית. בין היתר – החזירו את ועדת הבדיקה – הערעור.

הנוהל החדש כולל פחות מסמכים שצריך לצרף לבקשת תמיכה, קיצור תהליך הגשת בקשת התמיכה, והקטנת העלויות הכספיות הכרוכות בהגשת בקשת תמיכה מהמדינה. השינויים כוללים גם הטמעה של עקרון Ask Once בהמשך המלצות התכנית להקלת הנטל הרגולטורי על עמותות.

וגם:

>> כספי עיזבונות ייחשבו למקורות הכנסה עצמאיים ולא "תמיכה ציבורית"

>> הוסדרה הכרה בהוצאות והכנסות ב"שווי כסף" ושווי עבודת מתנדבים

>> עודכנו לגבי חישוב "הנהלה וכלליות" ובכלל זה מקרים בהם מוסד ציבורי רשאי לא לחשב עלות שכר מנכ"ל כהנהלה וכלליות

>> "דיווח עצמי" של ארגון נתמך שהתברר לו במהלך השנה שלא עומד בהוראות הנוהל

>> אפשרות שימוע בפני ועדת התמיכות ועירעור בפני ועדה מיוחדת  בכל מקרה של שינוי, עיכוב או הפסקה של תמיכה

>> נוסף סעיף המסדיר "תשלום בגין הוצאות תקורה"

למסמך המרכז את השינויים בנוהל התמיכות החדש, כפי שפורסם לפני כחודש >>

3.

איך זה שאין עדיין תקציב מדינה משפיע על נושא התמיכות?

לצד זאת, יש לזכור כי שנת תקציב 2020 צפויה להיפתח ללא תקציב מדינה מאושר. בהתאם לכך, החשכ"ל מבקשים להבהיר ולהדגיש כי מתן התמיכה בפועל הוא בכפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2020, וכי אין ודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה, לרבות תקציב לתשלום מקדמות, ומה יהיה שיעורו ככל שייקבע, ומשכך האחריות על ביצוע הפעילות הנתמכת בטרם אושרה התמיכה היא על מוסד הציבור בלבד.

כמו כן, הם מדגישים כי לא תתקבל כל החלטה סופית בדבר חלוקת התמיכה והיקפה המאושרת לכל אחד ממוסדות הציבור המבקשים תמיכה עד לאחר אישור תקציב המדינה לשנת 2020.

שימו לב שהמשרדים יציינו זאת גם הם במסגרת פרסום ההזמנות להגשות בקשות תמיכה.

כמה שווה לכם היכולת למצוא את כל התמיכות והקולות הקוראים במקום אחד? בקרוב….

כאן בשבילכם.
צוות מנהיגות אזרחית.