שינויים במדיניות רשם העמותות לעניין אישור על ניהול תקין

02 אפר שינויים במדיניות רשם העמותות לעניין אישור על ניהול תקין

בימים אלה, רשם העמותות שוקל שינויי מדיניות בנוגע למתן אישור ניהול תקין.
מצד אחד, יש כוונה להקל עם עמותות העומדות באופן עקבי בדרישות החוק, ומגישות מסמכים במועד, ומצד שני, יש להגביר אכיפה ולמנוע הטבות מעמותות הפועלות בניגוד להוראות החוק.

כחלק מהתהליך, התקיים תהליך שיתוף ציבור במסגרתו נשלח לארגונים מסמך המפרט את עיקרי המדיניות המוצעת ונערך סקר להערות הארגונים.

לאחר העמקה בדברים ולאור הערות שהגיעו אל מנהיגות אזרחית, להלן התייחסותנו לנושא, כפי שנשלחה לרשם העמותות:

ניהול תקין לשנתיים

אנו מקבלים בברכה את האפשרות של מתן אישור על ניהול תקין לשנתיים. הקריטריונים וההוראות לגבי חובת הגשת המסמכים עד 30.6 בשנה השנייה נראים לנו כנכונים.
(טרם נקבע מה יהיה מספר השנים המינימלי בהם היה לעמותה אישור ניהול תקין כתנאי מוקדם למתן האישור לשנתיים)

מתן אישור על ניהול תקין לעמותות בהליך לתיקון ליקויים בליווי גורם מלווה

עמדת הרשם לפיה יינתן אישור על ניהול תקין לעמותה שמונה לה גורם מלווה רק אחרי 3 חודשים של ליווי הינה אמירה גורפת ולא מתאימה.
אחד התמריצים של עמותה להיכנס לתכנית ליווי היא הידיעה שעם כניסתה לתכנית הליווי היא תוכל להמשיך בפעילותה השוטפת, בהשגחת הגורם המלווה, ובוודאי שלא לגרום לעמותה לאבד הכנסות
מפילנתרופיה או מתמיכות או ממתן שירותים לממשלה.

הצעתנו  היא – להעניק לעמותה אישור על ניהול תקין ולציין על גבי האישור שפעילות העמותה מלווה על ידי גורם מלווה.

בקשות לאישור על ניהול תקין המוגשות באיחור של למעלה משנה

עמדת הרשם היא בקשה לקבלת אישור ניהול תקין שהוגשה באיחור של למעלה משנה מהמועד הקבוע בחוק (דהיינו, לאחר יום ה-30 ביוני של השנה לגביה מבוקש האישור) – לא תטופל.
עמדה זו מקובלת, בכפוף לכך שלרשם יישאר שיקול לפעול במקרים חריגים וכן שלא יהיה בכך להשפיע  על השנה שלאחר אותה שנה – ככל  שהבקשה לשנה  שלאחר אותה שנה – תוגש במועד.

חובת עמותה לדאוג להסכמת חברי הוועד וועדת הביקורת לבדיקת רישום במרשם הפלילי כתנאי מוקדם למתן אישור על ניהול תקין

אנו מתנגדים בכל תוקף לדרישה זו !!!
להבדיל מחברי דירקטוריונים במגזר העסקי המקבלים, כדבר שבשגרה, גמול כספי בגין השתתפותם בדירקטוריון – הרוב המכריע של חברי הוועד המנהל בעמותות הם מתנדבים.
דרישה זו, שיש עמה פגיעה בפרטיות של חברי הוועד המנהל וועדת הביקורת של העמותות תגרום לכך שלא יהיו אנשים שיסכימו לכהן כחברי ועד מנהל או חברי ועדת הביקורת.
קבלת דרישה זו "תבריח" אנשי ציבור מלקחת חלק בפעילות של עמותות ותפגע פגיעה אנושה בארגוני החברה האזרחית, עד כדי חיסולם.

לעיון במסמך המלא כפי שהועבר לרשם >>