קוד אתיקה

קוד האתיקה לעמותות, מלכ"רים וארגונים ללא כוונת רווחנכתב בשנת 2000 בידי ועדה שהוקמה על ידי מנהיגות אזרחית, יועץ הועדה – פרופ' אסא כשר. מבוא


עמותות, מלכ"רים וארגונים ללא כוונת רווח (שם כולל להלן – "עמותות"), הפועלים בכל תחומי החיים על מנת לקדם את החברה, הם מסימניה של מדינה דמוקרטית מודרנית. פעילותן של העמותות מבוססת על ערכים של התנדבות, תרמה, עזרה הדדית, שירות ובסיוע ויחד הן יוצרות את "המגזר השלישי" בישראל, הוא מגזר ההתנדבות והמלכ"רים.
פעילות המגזר מושתת כאמור על ערכים של שירות לכלל, והעמותות בישראל הן נאמנות הציבור לפעול להגשמת מטרות חברתיות המקדמות את החברה הדמוקרטית בישראל במגוון תחומים: חינוך, דת, השכלה גבוהה, בריאות, מחקר, שירותים חברתיים, זכויות האזרח, איכות הסביבה, פילנתרופיה, תרבות, אמנות ספורט ועוד.

קוד האתיקה שלהלן מטרתו לנסח עקרונות פעולה, עקרונות התנהגות וכללי מנהל תקין, הנגזרים מערכים שביסוד קיומו ותפישת עולמו של מגזר ההתנדבות והמלכ"רים, והוא מחייב את כל העמותות המאוגדות במגזר זה.
הקוד נועד לסייע במימוש ייעודן של העמותות, ובא להשלים את הקודים האתיים הייחודיים לתחומים המקצועיים השונים, שעל פיהם פועלים אנשי המקצוע בעמותות. 

קוד האתיקה מחייב את עובדי העמותות, את ההנהלה והמתנדבים, את מקבלי השירות וכן כל אדם הקשור במישרין או בעקיפין לפעילות העמותות.

א – מטרות העמותה

כל עמותה ועמותה תפעל במלוא יכולתה לממש את המטרות שלשמן הוקמה, ותבחר את הדרכים והאמצעים שידגישו את הרוח של העמותה ועקרונותיה, למען חבריה ולקוחותיה.ב – תודעת השירות

 1. ייעודה של עמותה לפעול כדי לממש את המטרות שלשמן הוקמה, מתוך התחשבות במטרות העמותה, רוחה והדרכים שנבחרו על מנת ליישם מטרות אלה.
 2.  יודגש כי פעילי העמותה ונותני השירות חייבים לפעול מתוך אחריות, מסירות ומקצועיות מרבית, כפי שנדרש העמותה תציג באופן קבוע, בצורה בולטת ובמקום מרכזי את מטרותיה ואת הקוד האתי המחייב אותה.

ג – סודיות


העמותה תשמור על סודיות המידע של הלקוח או מקבל השירות.
העמותה לא תשתמש במידע על הלקוח או מקבל השירות, אלא לצורך פעילותה עבורו ובהסכמתו בלבד.ד – שיתוף מקבלי השירות

 1. העמותה תשתף את מקבלי השירות בפעולות הננקטות למענם, מתוך שיקול דעת ובהתאם למטרות העמותה.
 2. העמותה תמסור לפונים אליה פרטים על מטרותיה, השירותים שהיא נותנת ללקוחותיה והתנאים לקבלתם.

ה – גיוס תרומות ושימוש בכספים

 1. כספי התרומות שגויסו הם כספי ציבור, ועל כן תקפיד העמותה הקפדה יתרה על השימוש בהם, בהתאם למטרות העמותה.
 2. מוסדות העמותה יתנו את דעתם על יחס נאות וסביר בין הוצאות המנהל והשכר לבין הוצאות לפעולות העמותה.
 3. העמותה תקפיד שכוונת התורם תוגשם במהימנות ובנאמנות בהתאם לרוח העמותה.

ו – טובות הנאה

 1. לא יקבל עובד עמותה או בעל תפקיד כלשהו בעמותה טובת הנאה כלשהי, בין לעצמו ובין לעמותה שתשפיע או שעשויה להשפיע על פעולתו בעמותה או למענה, מלבד זכויותיו שנקבעו בתקנון העמותה.
 2. עובד בעמותה או בעל תפקיד כלשהו בעמותה יימנע ממצב של ניגוד אינטרסים או ממראית עין של ניגוד אינטרסים בכל פעילות שנעשית מטעם העמותה, הנהלתה, מוסדותיה או פעיליה.ז – נאמנות

כל עובד עמותה, חבר הנהלה, מתנדב או חבר בעמותה מתחייב לשרת את העמותה ומטרותיה בנאמנות, במסירות, ביושר, בהגינות ובאחריות ציבורית.

ח – אחריות כלפי עמיתים

 1. העמותה מתחייבת לא לפגוע בשמן הטוב, במוניטין או בהישגים המקצועיים של עמותות אחרות.
 2. יש לעודד שיתוף פעולה בין עמותות למען מטרות משותפות. תוכר זכותן של עמותות להתאגד על בסיס אידאולוגיה שונה.

ועדת האתיקה


ועדת האתיקה תשאף ותפעל להרחיב את המודעות לקיומו של הקוד האתי על מנת שהעמיתים בעמותות ינהגו על פיו. כל אדם רשאי לפנות לוועדת האתיקה של מגזר ההתנדבות והמלכ"רים היה ועמית באחת העמותות נהג בניגוד לכללים.