פטור מארנונה לעמותות ארציות? גם על בקשות שהוגשו בשנת 2016!

30 ינו פטור מארנונה לעמותות ארציות? גם על בקשות שהוגשו בשנת 2016!

הישג חשוב למגזר השלישי: פורסמו הנחיות משרד הפנים להחלת הרחבת הפטור מארנונה לעמותות ארציות שעיקר פעילותן בענייני חינוך עד גיל 25, רווחה ובריאות.
ניתן לקבל את הפטור גם עבור בקשות שהוגשו בשנת 2016 ולא התקבלה הכרעה לגביהן עד לתאריך ה – 11.08.2016- מועד כניסת החוק לתוקפו.
לפי חוות הדעת המשפטית של היועץ המשפטי של מנהיגות אזרחית, עו"ד איתן צחור, הרי שהתיקון חל רטרואקטיבית על כל הבקשות שהוגשו בשנת 2016

הכנו עבורכם מדריך שימושי להגשת הבקשה לפטור. לכניסה למדריך לחצו כאן >>>>

לקבלת חוות הדעת המלאה של עו"ד צחור -מוזמנים לפנות אלינו במייל – office@migzar3.org.il.

בתחילת אוגוסט  2016 הורחבו התנאים למתן פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור, לעמותות ארציות שעיקר פעילותן בענייני חינוך עד גיל 25, רווחה ובריאות. זאת, במסגרת אישור הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב), התשע”ו– 2015 של חבר הכנסת ויו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, דוד אמסלם.
נוסח החוק כולל תיקונים שקידמה מנהיגות אזרחית, לטובת המגזר השלישי, במסגרת הדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה.

רשויות מקומיות החלו לפרסם את ההנחיות והמועדים להגשת המסמכים לבקשת הפטור לשנת 2017, כאשר התיקון לחוק אינו מוטמע  בהן. פנינו לשר הפנים בבקשה לזרז את עדכון ההנחיות.

יחד עם את, הנחיות משרד הפנים למנהלי המחוזות בדבר יישום התיקון לחוק פורסמו ביום ה – 30 בינואר 2017. להלן  העיקרים:

 • לאיזה ארגונים הורחבה הזכאות לפטור?
  מוסד מתנדב שעיקר פעילותו באחד משלושת העניינים הבאים: (1) חינוך לתלמידים עד גיל 25 (2) רווחה (3) בריאות.
  "משמעות הדבר, שלגבי מוסד שעיקר פעילותו באחד משלושת העניינים האמורים בלבד, אין לפסול את בקשתו אך מן הטעם שמדובר בפעילות ארצית (יודגש, שאין באמור בכדי לגרוע מהצורך לבדוק עמידת הבקשה בכל קריטריון אחר)
  עוד נקבע "לעניין מוסד מתנדב שעיקר פעילותו בענייני חינוך לתלמידים עד גיל 25 – כי שר הפנים לא יתנה את אישור הפטור גם בקיומו של רישוי".
 • מהו משך הפטור? 3 שנים לפחות
  "הפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור יהיה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים … ולא ניתן לאור התיקון האמור, ליתן את הפטור לתקופה קצרה מתקופה זו".
 • ואם הגשתי בקשה לפטור ב – 2016?
  החוק חל על בקשות שהוגשו לשנת 2016, ולא התקבלה תשובה סופית לגביהן עד למועד כניסת החוק לתוקף – 11.08.2016

  "התיקון … נכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות ביום 11.8.16. בהתאם לכך, התיקון יחול וייושם בכל הנוגע לשנת 2016 אך ורק ביחס לבקשות אשר הוגשו בשנת 2016 ואשר טרם ניתנה הכרעה סופית לגביהן בטרם מועד כניסת התיקון לתוקפו".

בנוגע לשאלה בדבר מועד תחילת התיקון בנוגע לפטור מארנונה לגבי מוסדות הפועלים במישור הכלל ארצי, לפי חוות הדעת המשפטית של היועץ המשפטי של מנהיגות אזרחית, עו"ד איתן צחור, הרי שהתיקון חל רטרואקטיבית על כל הבקשות שהוגשו בשנת 2016, מהנימוקים הבאים:

 • אין  כל הגיון או יסוד משפטי להחיל פטור מארנונה מאמצע שנת התקציב וזאת לאור הפסיקה המתייחסת לארנונה כמקור תקציבי לכל  שנת התקציב.
 • יש לשים לב שהמדובר בתיקון חקיקה שבחלקו [שאליו מתייחסת הנחיית משרד הפנים] התקבל בכנסת ביום 29.12.16 ולאו דווקא באוגוסט 2016 . אין כל  משמעות לתיקון זה [מדצמבר] אלא אם יחול רטרואקטיבית. לפיכך על  פי אותו הגיון, גם התיקון מיום 11.8.16 יחול רטרואקטיבית.
 • גם נוסח הנחיות משרד הפנים מתייחס לכל שנת 2016 ובשום מקרה לא לחלק ממנה. זאת, בתנאי שטרם ניתנה "הכרעה סופית" עד מועד התיקון. כלומר לעמדת ההנחיה של משרד הפנים, בכל מקרה אין פטור חלקי [לחלק משנת המס] ואין  חשיבות למועד הגשת הבקשה – אלא רק לנקודת זמן אחת והיא: מועד מתן "הכרעה סופית".
 • במועד הגשת הבקשה לא ניתן היה לדעת על התיקון הצפוי באוגוסט 2016, לפיכך אין כל הגיון להעניק פטור דווקא "למאחרים" ולקפח את אלה שהגישו בקשות במועד. אף אם נתייחס למועד פרסום הצעת החוק [28 במרץ 2016] אין להניח שגוף שהגיש בקשה במועד החוקי ידע על הפטור הצפוי.
 • כדוגמא לעמדה זו, הרי שביום 27.11.16 פורסם פטור מארנונה לארכיונים. אין כל ספק שלא הייתה כוונה להחיל פטור זה רק לחודש אחד, אלא מתחילת שנת המס 2016. כך יש לפרש גם את הדין בענייננו, לגבי מוסדות כלל ארציים.

לבסוף, להסיר כל ספק, גוף המשרת בעיקר את תושבי אותו הישוב בו הוא נמצא – וגם תושבי ישובים אחרים  –  זכאי לפטור מארנונה גם ביחס לשנים קודמות. כלומר, לגבי גופים אלה אין כל משמעות לתיקון החוק והפטור מארנונה ימשיך כבעבר

מעוניינים שנשלח אליכם את חוות המלאה בחתימתו של עו"ד צחור? מוזמנים לפנות אלינו במייל – office@migzar3.org.il.

קישורים והרחבות:

למידע נוסף בנושא פטור מארנונה >>> כנסו לאוגדן – מאגר מידע של מנהיגות אזרחית לניהול קשרי עמותות וממשל