חברה אזרחית ומגזר שלישי בהסכמים הקואליציוניים – התחייבות המפלגות בכנסת ה-21

02 אפר חברה אזרחית ומגזר שלישי בהסכמים הקואליציוניים – התחייבות המפלגות בכנסת ה-21

אחרי פאנל המתמודדים הראשון של המגזר השלישי, שהיה מפגן כח של המגזר השלישי והחברה האזרחית בישראל – פנינו אל כל ראשי המפלגות בישראל, להתחייב, כבר עתה, ערב הבחירות לכנסת, לכלול בכל הסכם קואליציוני שהן תהיינה צד לו, אמירות ברורות בדבר תפקידם, חשיבותם וחופש הפעולה של ארגוני החברה האזרחית בישראל, על כל גווניהם, במרחב הציבורי במדינת ישראל.

>> שיתוף פעולה ושיתוף ציבור –
הממשלה תפעל לשיתוף פעולה מרבי עם ארגוני החברה האזרחית לטובת החברה בישראל, מתוך הכרה בחשיבות תהליכי שיתוף בין-מגזריים בגיבוש מדיניות בנושאים שונים.

>> התקשרות הוגנת – 
הממשלה תקפיד כי ההתקשרויות עם ארגוני החברה האזרחית המספקים שירותים חברתיים לחברה האזרחית (באמצעות הממשלה או ישירות), יהיו מגוונות, תוך תנאי התקשרות הוגנים, שיאפשרו, בין השאר, העסקה הוגנת של עובדים בארגונים, והקפדה על מוסר תשלומים גבוה.

>> שמירה על מרחב הפעולה – 
הממשלה, תאפשר חופש פעולה מלא לארגוני החברה האזרחית, כל אחד בתחומי פעולתו. בתוך כך, חופש ביטוי מלא לארגוני החברה האזרחית ולחברי הארגונים, ולא תנקוט בצעדים להגבלתו, בכפוף לכל דין.

>> שמירה על שוויון – 
הממשלה לא תפלה בין ארגוני החברה האזרחית ולא תטיל הגבלות כלשהן על פעילות חלק מהן.
בתוך כך, הממשלה לא תפעל להגבלת דרכי המימון של ארגוני החברה האזרחית המיועדים לפעילותם של ארגוני החברה האזרחית, בין בדרך של הטלת מסים או חובות דיווח או הגבלות לא שוויוניות אחרות.

מנהיגות אזרחית, בשם ארגוני החברה האזרחית בישראל, קוראת לכל ראשי המפלגות בישראל להתחייב, כבר עתה, ערב הבחירות לכנסת, לכלול בכל הסכם קואליציוני שמפלגתם תהיה לו צד, אמירות ברורות בדבר תפקידם, חשיבותם וחופש הפעולה של ארגוני החברה האזרחית בישראל, על כל גווניהם, במרחב הציבורי במדינת ישראל.
 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו קוראים להם להתחייב לדברים הבאים:
 
•	שיתוף פעולה ושיתוף ציבור – 
הממשלה תפעל לשיתוף פעולה מרבי עם ארגוני החברה האזרחית לטובת החברה בישראל, מתוך הכרה בחשיבות תהליכי שיתוף בין-מגזריים בגיבוש מדיניות בנושאים שונים. 

•	התקשרות הוגנת – 
הממשלה תקפיד כי ההתקשרויות עם ארגוני החברה האזרחית המספקים שירותים חברתיים לחברה האזרחית (באמצעות הממשלה או ישירות), יהיו מגוונות, תוך תנאי התקשרות  הוגנים, שיאפשרו, בין השאר, העסקה הוגנת של עובדים בארגונים, והקפדה על מוסר תשלומים גבוה.

•	שמירה על מרחב הפעולה – 
הממשלה, תאפשר חופש פעולה מלא לארגוני החברה האזרחית, כל אחד בתחומי פעולתו. בתוך כך, חופש ביטוי מלא לארגוני החברה האזרחית ולחברי הארגונים, ולא תנקוט בצעדים להגבלתו, בכפוף לכל דין.

•	שמירה על שוויון – 
הממשלה לא תפלה בין ארגוני החברה האזרחית ולא תטיל הגבלות כלשהן על פעילות חלק מהן.
בתוך כך, הממשלה לא תפעל להגבלת דרכי המימון של ארגוני החברה האזרחית המיועדים לפעילותם של ארגוני החברה האזרחית, בין בדרך של הטלת מסים או חובות דיווח או הגבלות לא שוויוניות אחרות.

אנו קוראים לכם לתמוך במגזר השלישי ובחברה האזרחית בישראל, ומחכים להתייחסותכם.

בכבוד רב,
 
ליאור פינקל-פרל | מנכ"לית
מנהיגות אזרחית

כשאתם דואגים לכולם, אנחנו דואגים לכם.

מנהיגות אזרחית.